HOOFDPAGINA      

maandag 9 februari 2015

Ministerie van BZK beschuldigd van discriminatie republikeinen

Minister BZK Plasterk
Via het contactformulier op de website van het ministerie van BZK heb ik dit ministerie beschuldigd van discriminatie van republikeinen.

T.a.v. minister R. Plasterk.

Geachte heer Plasterk,

De regels en gedragscodes voor ambtenaren,  bestuurders en volksvertegenwoordigers op deze pagina van de rijksoverheid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteit-overheidsinstanties/integriteit-overheid

beginnen met:
----------------------------------
Een ambtenaar, bestuurder of volksvertegenwoordiger zweert met het afleggen van de eed of gelofte dat hij:

trouw is aan de Koning en de Grondwet en alle overige wetten van ons land zal eerbiedigen;
------------------------------

Dit betekent dat republikeinen in Nederland worden gediscrimineerd voor overheidsbanen waar genoemde regels en gedragscodes voor gelden.

Republikeinen worden hiermee uitgesloten voor nagenoeg alle overheidsbanen en dat is al gauw 30-40% van alle banen in Nederland.

Bij deze beschuldig ik u van het discrimineren van republikeinen in Nederland.

In afwachting van uw reactie,
hoogachtend

H.P. van Herwijnen


Antwoord ministerie van BZK op 17 maart 2015
Geachte heer Van Herwijnen,

Nogmaals vriendelijk dank voor uw bericht van 9-2-2015, waarin u stelt dat personen met republikeinse opvattingen worden gediscrimineerd met de door u geciteerde tekst, i.c. de ambtseed/belofte.

Ik heb uw vraag voorgelegd aan een materiedeskundige van dit ministerie. Op grond daarvan kan ik u het volgende antwoorden.

Artikel 3 van de Grondwet garandeert aan alle Nederlanders het recht op benoembaarheid in openbare dienst op gelijke voet, de af te leggen eed of gelofte bij benoeming vormt daar geen belemmering voor noch inbreuk op.
De eed of belofte wordt afgelegd in de context van de Nederlandse staatsinrichting als constitutionele monarchie.
In de tekst van de bij benoeming af te leggen eed of belofte wordt onder meer trouw aan de Koning gezworen of beloofd. Dit vindt plaats in zijn hoedanigheid als constitutioneel staatshoofd.
Een dergelijke eed of belofte doet niet af aan de mogelijkheid eventuele wijzigingen in het Nederlandse staatsbestel voor te stellen, indien dergelijke wijzigingen gewenst zouden zijn.

Ik vertrouw er op dat ik uw bericht hiermee voldoende heb beantwoord.

Met vriendelijke groet,

E. Zaanen
Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Reactie op het antwoord van het ministerie van BZK
Geachte heer Zaanen,

Uw antwoord heb ik grondig bestudeerd en mijn conclusie is, dat u een persoonlijke uitleg geeft aan de betekenis van de eed/belofte in de gedragsregels integriteit overheid

Een aanstaande ambtenaar die deze regels voor zijn/haar neus krijgt zal zeker niet de indruk hebben trouw te zweren de Koning enkel en alleen in de context van de Nederlandse staatsinrichting als constitutionele monarchie.
Nee, hij/zij zal daaruit opmaken, dat hij of zij nooit lid mag worden van een partij die zich de republiek Nederland met een President ten doel stelt, dus de Koning wil verdrijven voor de Republiek en een President.

Daarom is het beste in deze situatie, een potentieel ambtenaar alleen trouw te laten zweren aan de Grondwet dat is impliciet aan de Koning en aan de mogelijkheid dat te veranderen.

Wat er nu in de gedragsregels staat, zonder de uitleg die u eraan geeft, is en blijft discriminatie van republikeinen, of u ministerie zou ertoe moeten besluiten de uitleg die u gaf aan de tekst van de eed/belofte toe te voegen. 
Makkelijker is het dan natuurlijk om de expliciete eed/belofte aan de Koning gewoon weg te laten, want trouw aan de Grondwet zweren/beloven impliceert automatisch trouw aan de Koning en trouw aan de wijze waarop de Grondwet te veranderen is.


Graag uw reactie.
Vr. groeten,
Ben Van Herwijnen 
voorzitter van de Republikeinse Moderne Partij www.republikeinen.org m. 06-18878673 t. 073-5997253 e. info@republikeinen.org




Volg alle correspondentie over het onderwerp:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten