HOOFDPAGINA      

vrijdag 20 maart 2015

Discriminatie van republikeinen gemeld aan alle fractievoorzitters van de 2e Kamer

Aan alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer hebben wij op 19 maart 2015 de volgende email verstuurd over het discrimineren van republikeinen in Nederland:

Geachte fractievoorzitter,

Nederland kent sinds kort regels en gedragscodes voor ambtenaren in het kader van 'Kwaliteit en integriteit overheidsinstanties'.

In deze regels worden ambtenaren gedwongen voor hun functie trouw te zweren aan de Grondwet en expliciet aan de Koning. 
Republikeinen een dergelijke eed/belofte van trouw aan de Koning afdwingen voor een overheidsfunctie is discriminatie en dus in strijd met de Grondwet en een overtreding van de Wet Gelijke Behandeling .
Het betekent in de praktijk, dat republikeinen in Nederland niet in aanmerking komen voor overheidsfuncties. Gegeven het grote aantal overheidsbanen in Nederland wordt republikeinen hiermee tevens het brood uit de mond gestoten.

Republikeinen worden gedwongen trouw te zweren/beloven aan de Koning of af te zien van de overheidsbaan, waarvoor de eed/belofte geldt.

Graag vernemen wij van u wat uw fractie vindt van het discrimineren van republikeinen en wat uw fractie tegen deze discriminatie denkt te gaan doen.

In afwachting van uw antwoord,

hoogachtend,
H.P. van Herwijnen, voorzitter van de RMP
Antwoorden van de fracties:
VVD
Van: Secretariaat Taverne
Verzonden: ‎vrijdag‎ ‎27‎ ‎maart‎ ‎2015 ‎15‎:‎31
Aan: 'info@republikeinen.org'

Geachte heer/mevrouw,

Hiermee bevestig ik u de ontvangst van uw e-mail. Mijn excuses voor de late reactie. Mijn naam is Joost Taverne, onder andere woordvoerder Staatsrecht en Grondwet namens de VVD-fractie.

Ik heb kennisgenomen van uw standpunt omtrent vermeende discriminatie van republikeinen. De VVD is van mening dat discriminatie zoveel mogelijk bestreden dient te worden. Echter, naar mijn opvatting is er in uw geval niet direct sprake van discriminatie in de zin van artikel 1 van de Grondwet. Meer informatie over de totstandkoming en reikwijdte van artikel 1 van de Grondwet vindt u hier: http://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/artikel.html?artikel=1##artikel1

In artikel 3 van onze Grondwet staat dat alle Nederlanders op gelijke voet in openbare dienst benoembaar zijn. Meer informatie daarover vindt u hier: http://www.nederlandrechtsstaat.nl/grondwet/artikel.html?artikel=3##artikel3

Iedereen, ongeacht opvattingen over de staatsinrichting van Nederland, legt dezelfde eed af voor dezelfde functie. Dat is in mijn ogen gelijke behandeling van gelijke gevallen.
Dat doet niets af aan de persoonlijke opvattingen over de wenselijkheid van een constitutionele monarchie. Niets staat iemand in de weg om te pleiten voor afschaffing van de constitutionele monarchie. Echter, zolang de Grondwet niet als zodanig is gewijzigd, bevestigt de eed symbolisch dat ambtenaren gehouden zijn in de hoedanigheid van hun functie trouw te beloven aan de Koning en de Grondwet en alle overige wetten. Niet zelden zal een ambtsdrager van mening zijn dat er bepaalde wetten of zelfs de Grondwet gewijzigd zou moeten worden. Dat is goed mogelijk in Nederland. De VVD is groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van vereniging. Het is ons niet gebleken dat een van deze – voor de VVD cruciale – fundamentele rechten van republikeinen worden beperkt door de aflegging van de eed of belofte.
De eed of belofte is in die zin vergelijkbaar met de verwachting die de wetgever uitspreekt bij elke wetswijziging: […] Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Samenvattend ben ik niet van mening dat republikeinen in Nederland gediscrimineerd worden door de regels en gedragscodes omtrent de kwaliteit en integriteit van overheidsinstanties. Ook ben ik van mening dat er geen strijd bestaat tussen het discriminatieverbod van artikel 1 van de Grondwet en artikel 26 IVBPR en enige wettelijke bepaling. Ook in de jurisprudentie over de eed- en belofteaflegging zie ik geen aanleiding om de wet te wijzigen op dit punt.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Joost Taverne


mr J. (Joost) Taverne
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

PVDA

Het secretariaat van de Tweede Kamerfractie van de PvdA gebeld op 3/4/2015 waar hun reactie blijft. De PvdA maakte een onverschillige, arrogante en onbeschofte indruk. Ze zouden het heel druk hebben met dit soort emails en ze wisten niet of en zo ja wanneer een reactie door de PvdA zou worden gegeven. 

SP

Op 7/4/2015 een paar keer geprobeerd, maar steeds een antwoordapparaat.

CDA
De email was naar een oud emailadres gestuurd. Na telefonisch contact met de CDA fractie op 7/4 de email opnieuw gestuurd naar het juiste emailadres.

PVV
De PVV heeft geen telefoonnummer alleen een email. Geen reactie van de PVV ontvangen, ook te arrogant om te reageren blijkbaar.

D66
Op 7/4/2015 gebeld of we nog een antwoord mogen ontvangen. Het Tweede Kamersecretariaat van D66 zou uitzoeken waarom er nog niet was gereageerd en dat laten weten.

CU
Geen reactie ontvangen. Ook niet na een telefoontje op 7/4/2015. Vinden het blijkbaar niet de moeite om te reageren.

GL
Het Tweede Kamersecretariaat van GL gebeld op 7/4/2015. GL is dusdanig arrogant, dat ze onderwerp niet de moeite waard vonden om op te reageren. En dat zijn dan de lieden die te pas en te pas lopen te kwallen over het vermeende discrimineren van homo's en moslims in Nederland.

SGP
Van: Wildt de W.M.J.
Verzonden: ‎woensdag‎ ‎15‎ ‎april‎ ‎2015 ‎17‎:‎21
Aan: Ben Van Herwijnen

Geachte heer Van Herwijnen,

Dank voor uw bericht over de eed van trouw aan de Koning. Zoals u zult begrijpen sluit de eed of belofte aan bij de huidige staatsrechtelijke context. Hoe je het wendt of keert: de Koning vervult daarin een belangrijk ambt. Het is dan ook naar ons idee niet zo onlogisch om in deze context trouw aan de Koning te vragen. Daarbij is het goed om voor ogen te houden dat trouw bewijzen niet een vorm van slaafse dienstbaarheid of verering is.  En daarbij komt nog dat het staatsrechtelijk niet onmogelijk is om de Grondwet te wijzigen en de persoon van de Koning uit het staatsbestel te halen. Dus trouw aan de Grondwet betekent ook niet dat u belooft nooit de Grondwet gewijzigd te willen zien op het punt van de constitutionele monarchie.

We zien dan ook geen reden om stappen te ondernemen om de gebruikelijke formule voor eed of belofte aan te passen.

Met vriendelijke groet,

Namens de SGP-fractie,

Willem de Wildt

Mr. drs. W.M.J. (Willem) de Wildt
Beleidsmedewerker SGP-fractie Tweede Kamer
Veiligheid en Justitie, Binnenlandse Zaken,
Medische ethiek en Winkeltijdenwet
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
070-3182842
w.dwildt@tweedekamer.nl
www.sgp.nl


PvdD
Ook deze fractie gaat kennelijk slordig om met emails. In een telefoongesprek van 7/4/2015 bleek het secretariaat niets te kunnen vinden van onze email en verzocht het ons de email opnieuw toe te zenden.

50Plus
Hebben geen telefoonnummer en op onze email naar h.krol@tweedekamer.nl hebben we geen antwoord ontvangen. Ook te arrogant blijkbaar.


Nadere toelichting:
Overigens bestaat deze ambtseed van trouw aan de Grondwet en nog eens expliciet aan de Koning al sinds 1999 is mij later gebleken. Het is geen wet maar een ministeriële regeling die uitvoering geeft aan het ambtenarenreglement. Zie het formulier met de eed .


Uitsluiting
Zie pagina Rijksoverheid Verbod op discriminatie wat verder naar onder
De overheid omschrijft uitsluiting als volgt: "Het is soms lastig te bepalen of iemand wordt gediscrimineerd. Bij discriminatie wordt verschil gemaakt op basis van kenmerken die er niet toe doen. Als iemand zonder rijbewijs solliciteert naar een baan als vrachtwagenchauffeur en wordt afgewezen, is dat geen discriminatie. Dat is het wel als deze persoon de baan niet krijgt omdat hij of zij bijvoorbeeld een bepaalde religie aanhangt."
Republikeinen expliciet trouw laten zweren aan de Koning is dus uitsluiting via een omweg.
Lees alles tot dusver over Discriminatie van republikeinen

4 opmerkingen:

Mordanicus zei

Gaat u alle reacties op deze site plaatsen?

Ben Van Herwijnen zei

Ja, dat is wel de bedoeling. Blijf het volgen.

Mordanicus zei

Oke, dit is wel erg triest, dit overzicht. Zogenaamde "volksvertegenwoordigers" die geen fatsoenlijke reactie hebben op vragen van het volk.

Ben Van Herwijnen zei

Ja dat is zeker triest. Een paar antwoorden misschien nog, die bel ik nog wel een keer, maar een groot aantal vindt het kennelijk niet de moeite waard om te reageren.

Een reactie posten